KURUMSAL

Tüzüğümüz

KİNOA YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

1.DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin Adı: “KİNOA YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şu an açılmış herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.1.DERNEĞİN AMACI :

Derneğin amacı; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, her tür tarım arazisi üzerinde Kinoa(Chenopodium Quinoa) isimli Ispanak ailesinden gelen bir sebze türü olan bitkinin ve meyvesinin

· Yetiştirilmesi

· Ekim teknikleri ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması

· Ekim öncesi toprağın hazırlanması

· Gübreleme

· Zararlı otlar, böcekler, küf ve mantarlarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

· Yetiştirme sırasında kullanılabilecek ilaçlar konusunda etkin bilgi paylaşımı

· Organik tarıma uygunluğunun araştırılması ve yaygınlaştırılması

· Hasatı ve hasat sonrası son kullanıcıya sunulana kadar geçen çeşitli ayıklama ve temizlenme işlemlerinin geliştirilmesi

· Hasat sonrası saklama koşulları, ambar, silo yönetimi

· Yetiştirilen bu Kinoa’ların yurt içi ve yurt dışında alıcı, tedarikçi, dağıtım zincirleri, son kullanıcılar ile buluşması için bilgilendirici sunumlar, tanıtımlar yapılarak bitkiyi ve yararlarını anlatan bilinç arttırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi

· Kinoa bitkisinin ülkemiz coğrafi ve meteorolojik şartlarına uyum sağlaması, su açısından zengin olmayan veya aşırı tuzlu topraklarda yetiştirilmesinin arttırılması için çeşitli araştırma kuruluşları, uluslararası ve yerli, üniversiteler, federasyon, vakıf, dernek ve enstitülerle bilgi paylaşımında bulunulması

· Yurt içinde ve yurt dışında Kinoa yetiştiren devlet birimleri, üniversiteler, birlikler, kooperatifler, çiftçiler ile temas kurularak bilgi, eğitim dökümanları, kurslar, eğitim filmleri, kitaplar, akademik tez çalışmaları, çeşitli türlere ait tohumlar, ilaçlar, gübreler, makinalar vb. materyallerin, emtiaların ve bilginin temini

· Yurt içinden ve dışından çeşitli üniversiteler, vakıflar, dernekler, araştırma kululuşları ile protokoller imzalayarak Türkiye’de Kinoa yetiştiriciliğinin geleceği için inovasyon çalışmaları geliştirmek, yürütmek, yayınlar hazırlayarak çifçileri bilgilendirmek

Derneğin amaçlarındandır.

Protein ve aminoasitler açısından oldukça zengin olan bu Kinoa bitkisi, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(United Nations Food and Agriculture Organization - FAO) tarafından 2013 yılında “Dünya Kinoa Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Derneğimiz, Türkiye’de çifçilerimiz adına, bu yeni bitki türünün ekilmesinin yaygınlaştırılması, yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ile işbirlikleri yaparak ülkemiz coğrafyasına uygun yeni türlerin yetiştirilmesi, ülkemizin tarım imkanlarının arttırılması, bu tarz yüksek protein ve amino asit içeren bitkilerin meyvelerinin yurt dışından ithal edilmesinin önüne geçilerek, Türkiye topraklarında da üretiminin arttırılması ile ülke ekonomisine ek bir katkı sağlanılması ve ülkemizdeki tüketimine dayalı dış bağımlılığın azalatılması amaçlanmaktadır.

2.DERNEK OLARAK SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ :

2.1.Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, bilgi toplamak ve derneğe ait yayın organları üzerinden üyelere ve Kinoa’ya ilgi duyan çiftçilere ulaştırmak

2.2.Bölgesel ve Ulusal; fuar, kongre, sempozyum, konferans, seminer, etkinlik, sunumlar, paneller, saha ziyaretleri, sahada, seralarda ya da labaratuar ortamında canlı uygulama seansları, bilgilendirme toplantıları, internet siteleri, kitaplar, broşürler, filmler vb eğitim çalışmaları ve materyalleri düzenlemek

2.3.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman, film ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya platformlarında yayınlanmak üzere reklam, tanıtım, kamu spotu gibi yayınlar ile bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek, üyelerine ve diğer ilgili çiftçilere ulaşmak üzere çalışma ve faaliyetler yürütmek, gerekli yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak

2.4.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve malzemelerini temin etmek

2.5.Gerekli izinler alınmak şartıyla; gerek üyelerinden, gerekse üçüncü şahıslardan, Tüzel kişiliklerden, devlet kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, uluslararası yardım kuruluşlarından, üniversitelerden ve özel kuruluşlardan, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

2.6.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, iştirakler kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek

2.7.Üyelerinin yararlanmaları ve eğitim görmeleri için bölgesel ofisler, eğitim merkezleri veya lokaller açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

2.8.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, eğitim ve bilgilendirme toplantıları, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

2.9.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

2.10.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

2.11.Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, yetiştiriciliğin özünde yer alan sahada test amaçlı uygulamalar yapmak, sera ve labaratuarlarda bitki yetiştirme faaliyetleri ve deneylerini organize etmek, gerçekleştirmek, raporlamak ve yayınlamak

2.12.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

2.13.Dernek üyelerinin bina, araç, yakıt, seyahat, konaklama, yiyecek, giyecek, ekipman, iletişim, bilişim hizmetleri gibi görevi sürdürürken gerekli olabilecek ayni ve zaruri hizmetleri, ihtiyaç maddelerini, levazımat değeri olan diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

2.14.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik veya şube açmak, diğer devlet kurumları, üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile ortak yürütülen faaliyetler kapsamında ortak paylaşılan temsilcilikler içinde temsilci bulundurmak, barındırmak

2.15.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

3.DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Dernek, tarım, tarım ekonomisi, gıda endüstrisi, bilimsel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

4.DERNEĞİN İLERLEYEN SÜREÇ İÇERİSİNDE İLGİLİ BAKANLIKLARIN ÖNERİSİ, ONAYI VE BAKANLAR KURULU KARARI İLE “KAMUYA YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” STATÜSÜ KAZANMASI :

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27’nci maddesinde, bir derneğin; “KAMUYA YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” sayılabilmesi için;

 1. Derneğin en az bir yıldan uzun süredir faaliyette bulunması,
 2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması

gerektiği hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun çerçevesinde derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile “KAMUYA YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” statüsü verilmesi sürecinde, Maliye Bakanlığı görüşünün oluşturulmasında esas alınan kriterler 2, 4 ve 15 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri’nde belirtilmiştir.

Buna göre bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için;

 1. Dernek tüzüğünde amaç olarak belirlenen faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte (kamu hizmeti niteliğinde olması) ve ölçüde olması
 2. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı hususuna tüzükte yer verilmesi
 3. Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığının tüzükte yazılı bulunması
 4. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması
 5. Derneğin sahip olduğu malvarlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde amaç edindiği hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde olması

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen esaslar gereğince, Derneğimiz, topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte (kamu hizmeti niteliğinde) ve ölçüde hizmetler ve katma değerler üretecek esaslara haiz olup, Türk çiftiçisinin, Kinoa Bitkisi'nin Türkiye coğrafyasında yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması, bu coğrafyaya uyum sağlayacak yeni türlerin oluşturulması, ekim, bakım, gübreleme, ilaçlama, organik tarım, zararlı ot ve böceklerle mücadele yöntemleri, hasat teknikleri ve her türlü teknoloji, bilgi, eğitim, kitap, film, danışmanlık hizmeti, akademik destek, bilimsel araştırma/geliştirme, kültür/çevre koruma faliyetleri, yeni pazarların oluşturulması, tüketici bilinci, ithalatın azaltılması ve ülke içinde üretimin arttırılması ile dış bağımlılığın azaltılarak yok edilmesi, ülkenin ithalatçı konumundan, tarım alanında ciddi bir ihracatçı konumuna yükselmesi hedefi kapsamında, Türk çiftçisini ileriye taşıyacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın mevcut ve gelecek dönemlerde oluşacak politikalarına destek verecek, ilgili alanlarda gerekli mevzuatların oluşturulması için bilgi ve birikimlerini paylaşacak, gerektiğinde raporlar düzenleyerek paylaşacak, kamu yararı oluşturarak, Türk çiftçisinin bilinçli tarım yapması ülküsü ile "önce insan ve sağlıklı toplum" algısından ödün vermeden, toplum yararına hizmet vermek maksadıyla, yıl içinde elde edilen tüm dernek gelirlerinin üçte ikisinin bu alanda harcanacağı işbu tüzük dahilinde taahhüt edilmektedir.

 1. ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ :

Kinoa yetiştiriciliğini amaç edinen, bu alanda çiftçi, girişimci, akademisyen, Tüzel Kişilik, devlet kurumu, üniversite, sivil toplum örgütü, federasyon, birlik, vakıf, dernek, oda, enstitü ve şahıslardan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan herkes, dernek Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinin teklifi ve onayına müteakip, “ÜYE” sıfatı ile derneğin bir parçası olma hakkına sahip olur.

Dernek Başkanlığı'na yazılı olarak yapılacak “Üyelik” başvurusu, dernek Yönetim Kurulu tarafından, en çok otuz gün içinde, “Üye’nin, üyeliğe kabulü veya isteğin reddi” şeklinde karara bağlanır.

Yönetim Kurulu’nun onayına müteakip, sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen Üye, Yönetim Kurulu tarafından bu amaçla tutulacak ÜYE KAYIT DEFTERİ’ne kaydedilir.

Üye, yaptığı başvuru sonrasında üyelik için istenen belgeleri dernek merkezine ileterek Üyelik Başvuru işlemlerini tamamlamış olur.

Derneğe maddi ve/veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, Yönetim Kurulu kararı ile “ONURSAL ÜYE” olarak kabul edilebilir. Dernek Tüzüğü’nün 7.3 maddesinde “ONURSAL ÜYE” olma şartları tanımlanmıştır.

7.ÜYELİK TÜRLERİ :

Derneğin üyelik türleri :

7.1.ÜYE :

Üyenin yükümlülükleri, Dernek Tüzüğü'ne göre oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere katılmak, Dernek ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapmak, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yürütmektir.

Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve, kurula veya birime aday olmak ve dernek içerisinde görevi doğrultusunda Dernek Tüzüğü'nde belirtilen esaslara uygun olarak oy kullanmaktır.

Üye, Dernek üyesi olarak, Dernek Disiplin Kurulu’nun, Yönetim Kurulu’na tavsiyesi/kararı nezdinde, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile Dernek Asıl Üyeliği’nden azledilebilir.

7.2.TÜZEL KİŞİ ÜYELER :

Kanunların izin verdiği ölçüde Tüzel kişiler de Derneğe üye olabilirler.

Tüzel kişi üyeler, Dernek'te yetkili temsilcileri aracılığıyla temsil edilirler.

Tüzel kişi üyelerin sadece 1 oy hakkı vardır.

Tüzel kişi üyelerin Dernekte kim tarafından temsil edileceğine, üye Tüzel Kişi'nin, yetkili kurulları karar verir.

Bu karar Derneğe yazılı olarak bildirilir.

Tüzel Kişi üyelerin, Dernek'teki temsilcisini yıl içinde, 1 kere değiştirme hakkı vardır.

Değişikliğe ilişkin kararda, Tüzel Kişi Üye'nin yetkili organı tarafından alınır ve Derneğe yazılı olarak bildirilir.

Tüzel Kişi Üye, Dernek Disiplin Kurulu’nun, Yönetim Kurulu’na tavsiyesi/kararı nezdinde, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile Dernek Tüzel Kişi Üyeliği’nden azledilebilir.

7.3.ONURSAL ÜYE :

Derneğe, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, Kinoa yetiştiriciliği ve çiftçilik ilkelerine gönül vermiş, mesleğin onur ve şerefine saygılı, dürüst ve tüketicinin sağlığını ön planda tutarak, her zaman bu bilinçte hareket eden, bu alanda üstün başarılar göstermiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan yerli ve yabancı gerçek ve Tüzel kişiler arasından, en az üç üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulu'nun kararı ile seçilen "Onursal Nitelik'teki" üyedir.

Onursal Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Ödenti vermekle yükümlü değildirler.

Onursal Üyeler, Derneğin bilinirliği ve Kinoa konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek üzere hizmet verirler.

Onursal Üyelerin sayı sınırlaması olmamakla birlikte, üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilir.

8.ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Her üye ıslak imzası ile yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üye istifa dilekçesi, elektronik posta, telefon vb. iletişim yöntemleri ile kabul edilmemektedir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyenin istifasına müteakip Derneği temsil hakkı yitirilmiş olur. Dernek adına kendisine tahsis edilmiş olan kimlik kartları, tanıtım kartvizitleri, yerel veya ulusal kurum ve kuruluşlarda verilen görevler hükmünü yitirir.

İstifa eden bir üye Dernek adına yazılı/sözlü bir beyanatta bulunamaz. Medya organları, sosyal medya, internet, yazılı/sözel basın aracılığı ile Dernek hakkında bir bildirimde bulunamaz.

9.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller :

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya süre sınırlamasına riayet etmeyerek, Dernek’in iş ve işleyişini sekteye uğratmak.
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
 6. Dernek adına, Dernek Yönetim Kurulu’ndan izin alınmaksızın yazılı, görsel, işitsel beyanatlarda bulunmak.
 7. Dernek Disiplin Kurulu Yönetmeliği’ne aykırı hareket etmek.
 8. Dernek Disiplin Kurulu veya diğer organlarının kararlarını yok sayacak hal, hareket ve bildirimlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile aktif olan Üye, üyelikten çıkarılır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde Onursal Üyeliğin azledilmesi konusunda da yetkilidir.

 1. çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından, dernek imkan ve imtiyazlarından herhangi bir hak iddia edemez.

Dernek “Kurucu Üyesi” veya Dernek yönetiminde herhangi bir organ içinde yer almak, yukarıda sayılan şartların yerine getirilmemesi durumunda bir ayrıcalık sağlamaz.

Ödentiler/Aidatlar ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda, üyenin “Kurucu Üye” veya bir başka sıfatı olmasına bakılmaksızın, üyelikten çıkarılma işlemleri uygulanır.

10.DERNEK ORGANLARI :

Derneğin organları şunlardır :

· Genel Kurul

· Yönetim Kurulu

· Denetim Kurulu

· Disiplin Kurulu

Yukarıda belirlenen dernek organları, dernek kuruluşuna müteakip seçilen Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanarak arttırılabilir, fes edilebilir ya da yeniden düzenlenebilir.

Oluşturulacak komisyonlarda sadece ÜYE’lerin yer alması zorunlu değildir. Gerektiğinde konusunda uzman olan akademisyen, hukukçu, mali uzman, analist, girişimci veya danışmanlar Yönetim Kurulu kararı ile atanabilirler.

11.DERNEK GENEL KURULU :

11.1.DERNEK GENEL KURULU’NUN KURULUŞ ŞEKLİ :

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

· Bu Dernek Tüzüğü’nde belirtilen zaman aralıklarında olağan olarak

· Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

· Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir seçimli olarak Kasım ayı içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

· Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

· Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme kararı ile Sulh Hakimi, üç üyeyi, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

11.2.DERNEK GENEL KURULU’NUN ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak, elektronik posta ya da üyelerin Dernek Üye Kayıt Defteri’nde belirttikleri cep telefonlarına gönderilen sms kısa mesaj ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Üyelerin Dernek Üye Kayıt Defteri’nden belirttikleri ve hali hazırda güncel olmayan adres, elektronik posta, ev, iş, cep telefonları kendi sorumluluklarında olup, yanlış veya güncel olmayan iletişim kanallarına iletilen tebligatlar, üyeye bildirilmiş kabul edilir.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

11.3.DERNEK GENEL KURULU’NUN TOPLANTI USULÜ :

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek Tüzüğü’nde belirtilen Dernek Organları ilk Divan Heyeti tarafından oylanır.

Buna ek olarak yeni Dernek Organları’nın seçimi için yapılacak oylamalar esnasında oy kullanan tüm üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve “Hazır-Un” listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen yeni konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel Kişinin, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

11.4.GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, Divan Başkan’ı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylama da, Genel Kurul Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Mevcut Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

11.5.TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR :

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin, Üye sayısının en az üçte ikisinin yazılı katılımıyla aldığı ve Yönetim Kurulu’na onay için ilettiği kararlar;

Gerekli durumlarda:

Dernek Üyelerinin tamamının, bu Dernek Tüzüğü’nde yazılı Çağrı Usulüne uymasını gerektirmeksizin, Yönetim Kurulu’na ilettilir ve oylanır.

Bu şartlar dahilinde Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması Olağan Genel Kurul yerine geçmez.

11.6.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır :

 1. Dernek Organları’nın seçilmesi
 2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun İbrası
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulu tarafından, Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
 7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları’nın, Kamu Görevlisi olmayan Başkan, yürütme kurulları ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 8. Derneğin bir Federasyon’a katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

10. Derneğin vakıf kurması

11. Derneğin fesih edilmesi

12. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

13. Mevzuatta Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

14. Disiplin Kurulu kararlarının onaylanması veya onaylanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Gerektiğinde ilgili Genel Kurul üyeleri ve her ne sıfatla olursa olsun genel dernek üyelerini Disiplin Kurulu’na sevk edebilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında Yönetim Kurulu’nun önerisini de dikkate alarak gereken son kararı verir veya gerektiğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu’na devreder.

Derneğin en yetkili organı olarak; derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve gerekirse yetkilerini kullanır.

12.YÖNETİM KURULU :

12.1.YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ :

Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Sayman, Üyeler ve eğer karara bağlanmışsa Onursal Üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

12.2.YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

 1. Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 5. Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, düzenletmek, uzman veya danışmanlara hazırlatmak, Genel Kurul’a sunmak
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında ve gerekli olduğunda Disiplin Kurulu’nun tavsiye kararına göre nihai kararları vermek
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

13.DENETİM KURULU :

13.1.DENETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ :

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

13.2.DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde salt çoğunluğu sağlamak şartı ile Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

14.DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır :

· ÜYE AİDATI : Üyelerden Dernek Kuruluş Tüzüğü’nün yasal olarak geçerli olduğu tarihi takiben, bu tarihten sonra aksi bir Genel Kurul kararı ile belirtilmediği sürece, üyeliğin başladığı tarihin içinde bulunduğu ay da dahil olmak üzere aylık #10TL#(YanlızOnTürkLirası) tutarla, takip eden #1#(Bir) yıl için 12 aylık, peşin/nakit #120#(YanlızYüzYirmiTürkLirası) olan tutar tahsil edilir.

· Tüzel Kişiliklerin Üye Aidatları ise; Dernek Kuruluş Tüzüğü’nün yasal olarak geçerli olduğu tarihi takiben, bu tarihten sonra aksi bir Genel Kurul kararı ile belirtilmediği sürece, üyeliğin başladığı tarihin içinde bulunduğu ay da dahil olmak üzere aylık #20TL#(YanlızYirmiTürkLirası) tutarla, takip eden #1#(Bir) yıl için 12 aylık, peşin/nakit #240#(YanlızİkiYüzKırkTürkLirası) olan tutar tahsil edilir.

Üye aidat miktarını artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Bu tutar her ayın ilk günü ile 10’ncu günü arasında dernek merkezine elden(alındı makbuzu karşılığı) ya da derneğe ait banka hesabı üzerinden havale/elektronik fon transferi(EFT) ile ödenir. Banka yolu ile yapılan ödemelerde banka makbuzu/dekontu alındı belgesi niteliği taşır.

· Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

· Dernek tarafından tertiplenen sempozyum, panel, kongre, etkinlik, çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

· Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

· Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

· Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 • Diğer gelirler.

15.DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER :

15.1.DEFTER TUTMA ESASLARI :

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin işbu Dernek Tüzüğü’nün onaylanarak kabul edildiği, yasal olarak aktif kılındığı yıl içerisinde, #500.000TL#(YanlızBeşYüzBinTürkLirası)’nı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

15.2.KAYIT USULÜ :

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

15.3.TUTULACAK DEFTERLER :

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur :

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

 1. KARAR DEFTERİ : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
 2. ÜYE KAYIT DEFTERİ : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.

Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 1. EVRAK KAYIT DEFTERİ : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 1. DEMİRBAŞ DEFTERİ : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 2. İŞLETME HESABI DEFTERİ : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 3. ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. YEVMİYE DEFTERİ, BÜYÜK DEFTER VE ENVANTER DEFTERİ : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

15.4.DEFTERLERİN TASDİKİ :

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya Noter’e tasdik ettirilir.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

16.GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

17.DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ :

Gelir ve gider belgeleri :

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

18.ALINDI BELGELERİ :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

19.YETKİ BELGESİ :

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, 15(onbeş) gün içerisinde Dernekler Birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

20.GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ :

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

21.BEYANNAME VERİLMESİ :

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde, Dernek Başkanı tarafından mahallin Mülki İdare Amirliği’ne verilir.

22.BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

22.1.MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER :

22.2.1.GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ :

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları, Vekilleri ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğü’nün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış örneği

Eklenir ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından il Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

22.2.2.TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ :

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle il Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

22.2.3.YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ :

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup il Mülki İdare Amirliği’ne bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

22.2.4.KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM :

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu ilin Valiliği’ne verilir.

22.2.5.DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ :

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde il Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

23.DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

24.DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

25.DERNEK TÜZÜĞÜ’NÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin(2/3) çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir(2/3).

Genel Kurul’da Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

26.DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin(2/3) çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir(2/3).

Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık oylama ile yapılır.

27.DERNEĞİN TASFİYE İŞLEMLERİ :

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KİNOA YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.

Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirlikleri’nce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir.

Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

28.HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kinoa Yetiştiricileri Derneği ©2017 Tüm Hakları Saklıdır.
TTKobi Hazır Web Sitesi